Thiếu Lăng trải lắm gian truân,
Có tài vận hẩm, chịu phần nổi trôi.
Suối vàng, văn bá xứng ngôi,
Gió khóc ma rượu từng ngồi đệm chiêng.
Sớ dâng nức tiếng đời khen,
Thi thư sửa lỗi ngoa truyền người sau.
Về núi, tình vẫn dạt dào,
Trước mồ sóng giận ào ào dấy lên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.