無題其二

平生所學已收功,
杯酒從容節慨雄。
一死為仁酬帝卷,
千秋南越振文風。
妖氛辟易寒西賊,
義氣昭回並武公。
從此知鄉多有後,
綿綿祭祀國家同。

 

Vô đề kỳ 2

Bình sinh sở học dĩ thu công
Bồi tửu tùng dung tiết khái hùng.
Nhứt tử Qui Nhơn thù đế quyển,
Thiên thu Nam Việt chấn văn phong.
Yên phân tích dịch hàn Tây tặc.
Nghĩa khí chiêu hồi tịnh Võ công.
Tùng thử tri khanh đa hữu hậu,
Miên miên tế tự quốc gia đồng.

 

Dịch nghĩa

Những điều từng học lúc bình sinh, đã thu được công,
Chén rượu thung dung, tiết tháo hùng.
Một chết ở Quy Nhơn, đền ơn vua.
Chấn hưng văn phong nghìn thu nước Nam Việt.
Khí yêu tà phá tan, làm giặc Tây sợ hãi,
Gọi nghĩa khí trở về, sánh ngang với Võ Công (Võ Tánh).
Từ đây biết ông còn có hậu,
Mãi mãi được nhà nước thờ tự.


Nguồn: Nguyễn Văn Sâm, Văn học Nam Hà, NXB Lửa thiêng, 1972, tr. 225-226

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Bình sinh sở học đã nên công,
Chén rượu ung dung, tiết tháo hùng.
Một chết Qui Nhơn đền nghĩa Chúa,
Nghìn Thu Nam Việt chấn văn phong.
Hơi tà lui sợ, run Tây tặc,
Khí nghĩa đời soi, sánh Võ Công.
Mới biết từ đây ông có hậu,
Phụng thờ mãi mãi với non sông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Bình sinh sở học, nên công,
Thung dung chén rượu, tiết hùng tráng thay!
Một chết đền nghĩa ân dày,
Chấn văn phong đất nước này nghìn thu.
Tan hơi tà, giặc lo âu,
Gọi về nghĩa khí, bền lâu cơ đồ.
Biết ông có hậu từ giờ,
Đời đời nhà nước phụng thờ khói hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời