Mới vui họp mặt thoắt lên đường,
Biết kẻ chơi xa nhớ cố hương.
Người lại Dương thành thuyền một lá,
Tình vương Bến Nghé liễu ngàn hàng.
Bút La núi tiễn trùng mây thẳm,
Cẩm Thạch khe lưu bóng nguyệt trường.
Đừng ngại loạn bang không tới nữa,
Thoả lòng nay có đấng minh vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.