Nhân hứng thung dung dạo khắp vùng,
Gió đông dẫn lối đến Lâm Cùng.
Rượu mời, liễu mới cờ xanh phất,
Khách đón, tùng xưa lọng biếc giong.
Xuân tứ mênh mông tuỳ chốn hưởng,
Nhân sinh mấy thuở thoả lòng mong.
Lợi danh hỏi khách khi tàn cuộc:
Năm đấu bằng chăng rượu một cung?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.