Nước chứa đá, mảnh sứ,
Cá núi dàn đội binh.
Đực cái nhận từ miệng,
Vàng ngọc nặng trên mình.
Cóc ghen trăng bị nuốt,
Bướm đón hoa vọt nhanh.
Vật ghét loài đuôi lớn,
Đuôi lớn đời thương anh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.