Hàng ngày kẽm Ba Đông,
Trên sóng cá vàng trỗi.
Mỡ béo cho chó ăn,
To lớn thân khó gửi.
Ống trúc đời đời truyền,
Sóng, sấm không chẻ nổi.
Quay nhìn tưởng vẩy rồng,
Bùn cát cuốn dớt dãi.

tửu tận tình do tại