Chẳng quen đuổi sóng chẳng theo dòng,
Giống cá vàng ưa chốn bể trong.
Dạng ấy thoắt đi đen ruột mực,
Mình kia điểm lại đỏ vây rồng.
Lưới chìm câu nổi không e sợ,
Nước rộng non cao mặc vẫy vùng.
Quyến mấy chủ nhân ngày tháng mãi,
Biết đâu phủ Hán lúc đường cùng.


Bản ở trên theo Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu.

Bản trên Nam Phong tạp chí (số 129):
Chẳng quen đuổi sóng chẳng theo dòng,
Giống cá vàng ưa chốn bể trong.
Dáng ấy thoát đi đen ruột mực,
Mình kia điểm lại đỏ vây rồng.
Lưới chìm câu nổi không e sợ,
Nước rộng non cao mặc vẫy vùng.
Quyến với chủ nhân ngày tháng mãi,
Biết đâu chõ Hán lúc đường cùng.
Nguồn:
1. Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006
2. Nam Phong tạp chí, số 129, tháng 5-1928