Đàn ai khéo gảy tính tinh
Một đàn con cá nước lặn ghềnh nó nghe
Con cá nó lội so le
Một đàn con cá lớn nó đè con cá con
Con cá nó vượt Vũ Môn
Con chim nó ngậm mồi về tổ
Nó mớm con trên ngành
Ai về tin tức thăm oanh


Khảo dị:
Đàn ai khéo gẩy tính tinh,
Một đàn con cá lặn ghềnh nó nghe.
Con cá nó lội so le,
Một đàn con cá lớn nó đè con cá con.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001