Chứa lòng thơm, mặc tuyết sa,
Mai chờ, chẳng chịu nở ra dễ dàng.
Chúa xuân, chút khí nguyên dương,
Cành nam xin hãy sớm mang tới cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.