Tay ngọc khẽ gảy đàn tranh,
Vượng kêu vẹt nói quấn quanh mái rường.
Nhặt khoan tiếng bỗng đứt ngang,
Biết dừng tay để thêm hương lò trầm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.