Sương thu, đập vải tiếng xa gần,
Luyện đá bao giời được khí chân.
Trốn thế khen ai đà toại chí,
Hư danh làm tớ lỡ bao lần.
Quê hương phiên đãng chia ba xứ,
Gươm sách gàn điên đã chục xuân.
Gốc quế đỏ mong cùng bạn đến,
Chiết trồng cửa sổ nước hương lân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.