Làng Quít chuyên nghề dệt nái thô,
Các cô gái đảm gắng chăm lo.
Nồi ươm lần mối ra phên kén,
Đũa nhúng luôn tay kéo sợi tơ.
Màu lửa bốc lên ngùn ngụt khói,
Xa quay chuyển gió rạt rào mưa.
Hậu phi ơn dạy dân canh cửu,
Nguyện hiến tranh thêu ngợi đức vua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.