Được tôi tớ giỏi như mày,
Chẳng hiềm lam lũ quý thay tính tình.
Sau khi dời khỏi Động Đình,
Lại sang ở cõi Nam minh nực nồng.
Đầy non: ngọc trắng từng bông,
Khắp cây quả kết vàng ròng đẹp sao.
Được thân trung phẫn gửi vào,
Cuối cùng được hưởng dồi dào tốt tươi.
Hiếu tâm cảm động đất trời,
Giờ đây thơm ngọt gấp mười đền công.
Đức vua biển rộng mênh mông,
Nếu đem tiến cống thì không gì bằng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.