Cờ chiêu an mới phất,
Dấu bóng về quê hương.
Chó sủa đêm sao động,
Quạ kêu ồn tịch dương.
Hoa uổng công làm đẹp,
Kiếm cổ lạnh hào quang.
Dăm ba ông hàng xóm,
Gánh rau cỏ thay lương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.