Lục sách nhặt được chiếc khăn,
Biết tình gửi để lau thân bệnh này.
Mộng tới trướng tạ ơn dày,
E nàng chẳng được mấy ngày ngủ an.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.