Họ Trần đâu thấy nữa Nam Lai,
Tửu bá văn tinh Thượng đế vời.
Gia Định đến nay thầy tự pháp,
Hà Tiên từ trước tổ thi tài.
Tiêu tao quán cũ cây xuân lạnh,
Thân gửi Trường An giá mực hời.
Di cảo thấy nhiều câu tuyệt diệu,
Trước mồ dâng rượu tế linh người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.