Quy Dữ thanh u vẽ nổi đâu,
Ráng chiều rừng rực toả trên đầu.
Nửa non ngang mở hang hoa thắm,
Cách nước nghiêng bay lụa mấy màu.
Chén ngọc say nâng xen kẽ ánh,
Vịt vàng quay chín nấu chung nhau.
Bên trời cò lẻ bay man mác,
Thổi sáo kia ai đứng tựa lầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.