Gươm báu đêm sương khí ngút xông,
Tân Châu đồn thú trống vang hùng.
Danh tàn ải nhạn gào hơi gió,
Thành núi vầng trăng lay tiếng rung.
Then khoá uy nghiêm ba đạo vững,
Hôi tanh đồn chứa cõi man nồng.
Cửa quan đóng mở theo thời khắc,
Lén vượt cầu may chỉ uổng công.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.