Uyên ương trâm ngọc gió lay,
Việc nhà canh cửi vá may xong rồi.
Tới sông trên tảng đá ngồi,
Lưỡi câu vàng thử so tài khuê nhân.
Luyến hương bướm đậu nặng cần,
Sắc làm cá lặn, mồi dần trôi đi.
Cốt vui, được mất quản gì,
Dây tơ cuốn, núi đầm đìa vẻ thu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.