Điệu thanh tân riêng thích,
Chuyện tối muộn không bàn.
Đường lớn nhiều ngả rẽ,
Xóm lẻ sương ngập tràn.
Sao Bắc Cực chìm lặn,
Nẻo Nam mù móc lan.
Tiếng ngâm thơ nghe vẳng,
Biết là nhà Độn Am.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.