Lá phong rơi lạnh sông Tiên,
Đất trời khí hậu chuyển liền sang thu.
Cung thiềm giếng bạc thấm rò,
Điện giao cán ngọc thập thò câu liêm.
Hải hồ khách lắm nợ duyên,
Giữa càn khôn một lá thuyền phân vân.
Nơi nào hoài vọng mỹ nhân,
Xa xôi đầu ngọn núi thần đẹp xinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.