Giáp biển khơi tiếp đất liền,
Cây xanh làng đẹp một triền Bãi Ngao.
Lưới phơi đê liễu thưa mau,
Bờ lau cần gác đang câu bóng chiều.
Mai nép gió cua gầy teo,
Trai nhả châu dưới trăng thâu loáng ngời.
Tiếng ai cuối bến khoan thai,
Khúc Thương Lang lọt cửa sài véo von.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.