Nước mắt bầy tôi chẳng đổi lòng,
Thuyền Trần rẽ sóng vượt cuồng phong.
Cành Nam tổ đã đành tâm kết,
Dẹp Bắc đao còn giận muốn vung.
Luỹ sắt tới nay quân giặc khiếp,
Nhai châu từ đó thế Minh cùng.
Người qua đường lệ anh hùng ứa,
Tưới rượu trước đền tưởng niệm ông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.