Nhà tôi mãi cực đông Tam Hàn,
Ít được biết tin tức Nhật Nam.
Sao sớm phương xa người lấp lánh,
Trên cao bốn bể chầu vua sang.
Cùng vui chén rượu đêm khuây khoả,
Ngược gió xe bay sao thể màng.
Muôn dặm hoàn hương ông ước mộng,
Theo xe thiên tử sứ đi đàng.