Lâu dài mong trả nợ quân thân,
Bao quản đường xa gánh nặng hoằng.
Chớp luỵ anh hùng khi tác biệt,
Bày lòng trung nghĩa đạo vi thần.
Con ve mới dứt hơi kêu hạ,
Cái võ mò canh tiếng khóc xuân.
Gió thảm mưa sâu đang dập dã,
Bút hoa mượn chép sự khùng khằng.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006