Núi tựa mày xanh, khói phủ sông,
Cỏ hoang, cây tạnh, vút trời trông:
Dân làng sau loạn lưa vài mống,
Dặm khách trong mơ vượt mấy trùng.
Trăng tỏ, chuông ngân, êm cửa Phật,
Đèn giong, đàn gảy rộn thuyền công.
Quế Lâm chả biết hôm nào tới?
Nheo nhéo phu đò nói trước song.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)