Gió thổi cỏ tanh mùi độc chướng,
Giao Châu đâu ở cuối đại dương.
Xuống Tang Ca hận đà xa lắm,
Quá Tang Ca hai chục đoạn đường.

tửu tận tình do tại