Nguyễn Tư Giản 阮思僩 (1823-1890) tự Tuân Thúc 洵叔, hiệu Thạch Nông 石農, Vân Lộc 雲麓, quê huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn (nay là huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Nổi tiếng hay chữ, đỗ hoàng giáp, làm quan đến chức Thượng thư bộ Lại, có đi sứ Trung Quốc. Nguyễn Tư Giản có điều trần về việc đắp đê ở Bắc Kỳ và được giữ chức biện lý đê chính mấy năm liền. Về hưu mở trường dạy học. Tác phẩm có Thạch Nông thi văn tập hơn 10 quyển, có nhiều bài về nạn lụt.

 

Tuyển tập chung