Kiếp sau chưa dứt niềm nhà nước;
Chí lớn đành đem gửi biển non.

tửu tận tình do tại