Ông già hàng xóm nhàn hơn ta
Nông nghiệp làm không ra khỏi nhà.
Bế cháu chọc cây quả rụng xuống,
Giục con vun bón vừng non ra.
Hẹp nhà mà được nhiều khoai sọ,
Sân bỏ chẳng hề trồng được hoa.
Cung cấp việc quân không thiếu sót,
Đến giờ chưa đến trước quan nha.