Non nước tan tành hệ bỡ đâu.
Dàu dàu mây bạc cõi ngao châu.
Ba triều công cán vài hàng sớ.
Sáu tỉnh can thường một cánh thâu.
Ải bắc ngày chiều tin nhạn vắng.
Thành nam đêm quạnh tiếng quyên sầu.
Minh tinh chín chử lòng son tạc.
Trời đất từ đây bặt gió thâu.


không nhớ tựa đề mong quý vị bổ sung