Vãn Hà Ninh chế phủ Hoàng Công Diệu

I
Tam cổ nhất thân tiền sĩ tốt;
Thập niên lưỡng kiến tử phong cương.

II
Công sử nguy thành thân tự hứa;
Nhân xưng thị dịch bại do vinh.

III
Di biểu nhất phong, đề quyên đới huyết;
Qui tinh thiên lý, khổ trúc thành lâm.

 

Dịch nghĩa

I
Sau ba hồi trống, một mình xông lên trước hàng binh sĩ;
Khoảng mười năm, hai lần thấy hai vị chết vì giữ thành.

II
Ông ở nơi thành nguy, tự liều mình cho nước;
Người ta bảo việc ấy thất bại nhưng quang vinh.

III
Một phong di biểu, chim quyên kêu ứa máu;
Ngàn dặm lá tinh (minh tinh) về, tre khô thành rừng.


Nguồn: Huỳnh Lý chủ biên, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), NXB. Văn học, 1984, tr. 44-45