Trường giang ngành ngọn khó tìm thay!
Bia cổ làng quê tựa bóng cây.
Bút ngự nghe còn lưu gác cũ,
Lời vàng ai nữa đúc thơ hay?
Hang tiên mây cuộn rong chơi khắp,
Chùa Phật trăng treo cảm hứng đầy.
Tôi cũng cốt thơ gầy gió bụi,
Thôi xao hò hẹn với ai đây??

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)