Ba khúc sông Vân Sàng,
Bờ ngâm lửng cát vàng.
Nhà dân, sườn núi đứng,
Bến nước, chiếu buồm giương.
Đường tiễn, hoa theo ngựa,
Tình chia, rượu ướt tràng.
Chào nhau xa núi Chả,
Thu nhuộm sắc thông, dương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)