Ba người có khí hạo nhiên,
Mỗi người vì nghĩa một phiên liều mình.
Sông Nhĩ không hàng tướng, khinh.
Núi Nùng vĩ nhân hiến mình nhiều phen.
Dân còn rơi lệ mi hoen,
Chua cay việc đã qua nên ghi lời.
Chốn xưa nhà học là nơi,
Nay thấy miếu mới dựng cơi lên rồi.