Ba người có khí hạo nhiên,
Mỗi người vì nghĩa một phiên liều mình.
Không hàng Sông Nhĩ tướng, khinh.
Núi Nùng anh kiệt hiến mình nhiều phen.
Dân còn rơi lệ mi hoen,
Chua cay việc đã qua nên ghi lời.
Chốn xưa nhà học là nơi,
Nay nhìn miếu mới dựng cơi lên rồi.