Sông Ngô bàng bạc nước liền trời,
Thuyền nghỉ thảnh thơi ngắm cảnh trôi.
Ve tối kêu sầu ai hiểu nỗi.
Én chiều bay đến nghỉ đâu nơi.
Lác đác cô thôn chòm lá biếc,
Thấp thoáng non xa mây trắng trôi.
Quan hà nhập tiệc mừng thăm hỏi,
Ai nỡ việc vua than cái tôi.

tửu tận tình do tại