Cây thắm làm màn núi biếc tường,
Gốc phong suối hát tiếng đàn thông.
Bếp chiều sáng rực, chim cành ngủ,
Kẻng tối vang xa, phượng đậu non.
Tất lòng sắt đá xông lam chướng,
Ngàn dậm cờ xe ngạo tuyết sương.
Thức dậy soạn hành trang kịp sáng,
Phương Đông hồng toả sáng vầng dương.

tửu tận tình do tại