Năm thanh bình sứ vượt biên cương,
Cây múa chim ca cờ rợp đường.
Đất Bắc ngựa rong non hiểm bước,
Trời Nam mây thẳm núi cao thương.
Trước thôn áo vải chào xe sứ,
Rèm vén bào soi ánh nắng vương.
Đèo núi đồn canh nghiêm lính thú,
Sắc màu phướng lụa gió tung lên.

tửu tận tình do tại