Gập ghềnh đường núi nửa tuần qua,
Đất trống, rừng dày, thôn xóm xa.
Lính vệ tiến lên đường vạch cỏ,
Xe sứ dừng tranh cỏ lợp nhà.
Trống giong trăm dặm beo rời núi,
Suối lội ngàn người cá hết ra.
Qua hiểm sáu dây cương nối ngựa,
Lạng thành chờ đợi Bắc thư qua.

tửu tận tình do tại