Bến Xích Bích thuyền tạm dừng,
Nhớ thời Tam quốc lửa bừng máu loang.
Gió đông nổi bệnh Chu lang,
Cười Nguỵ Vũ giáo ngang tàng ngâm thơ.
Cây trăng sáng bóng quạ mờ,
Cành hoa sông Hán lững lờ cuốn trôi.
Dấu xưa oanh liệt một thời,
Trong đêm lá đỏ bời bời tung bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.