寒食其四

殘花悵望近人開,
不盡長江滾滾來。
寒食清明都過了,
鷓鴣飛上越王臺。

 

Hàn thực kỳ 04

Tàn hoa trướng vọng cận nhân khai,
Bất tận Trường Giang cổn cổn lai.
Hàn thực thanh minh đô quá liễu,
Giá cô phi thướng Việt vương đài.

 

Dịch nghĩa

Buồn nhìn hoa tàn nở cạnh người,
Trường Giang cuồn cuộn chảy chẳng ngưng.
Hàn thực thanh minh đều đã qua rồi,
Chim giá cô bay lên đài vua Việt.