寒食其八

寒食家家出古城,
滿川風雨看潮生。
八千里外飄零客,
起向朱櫻樹下行。

 

Hàn thực kỳ 08

Hàn thực gia gia xuất cổ thành,
Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh.
Bát thiên lý ngoại phiêu linh khách,
Khởi hướng chu anh thụ hạ hành.

 

Dịch nghĩa

Hàn thực nhà nhà ra khỏi cổ thành,
Gió mưa đầy sông nhìn nước triều lên.
Khách linh lạc tám ngàn dặm ngoài,
Hướng phía cây anh đào đi tới.