Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Phu (18 bài)
- Bồ Đạo Nguyên (9 bài)
- Tống Vô (2 bài)
- Triệu Mạnh Phủ (20 bài)
- Quản Đạo Thăng (2 bài)
Tạo ngày 14/10/2018 08:21 bởi Vanachi
Đặng Văn Nguyên 鄧文原 (1258-1328) là thi nhân đời Nguyên, tự Thiện Chi 善之, Phi Thạch 匪石, người Miên Châu (nay là Miên Dương, Tứ Xuyên), đậu đầu cuộc thi Chiết Tây chuyển vận ty cuối Tống. Khoảng năm Chí Nguyên đời Nguyên Thế Tổ, ông được cử làm Nho học sinh lộ Hàng Châu, thăng dần đến Hàn lâm thị chế. Quan đến Tập hiền trực học sĩ, kiêm Quốc tử tế tửu. Tác phẩm có Ba Tây tập 巴西集.