Mười mẫu mát xanh bóng giữa đồng
Rễ đâu cần cắm chỗ hừng đông
Vi vu đón gió heo thu sớm
Vằng vặc thâu đêm ánh nguyệt lồng
Hứng tới chỉ cần đàn cạnh gối
Giấc quê tạm tựa đá thay giường
Cao nhân có thú vui sườn núi
Khinh thói hoa tươi nhử phượng hoàng

tửu tận tình do tại