Chàng ra đi khi nhà vừa trồng trúc,
Trúc thành rừng chàng chẳng trở về thăm.
Mặt ngọc suy khó xinh tươi như cũ,
Không như hoa rụng nở, lệ hàng năm.

tửu tận tình do tại