Triệu Mạnh Phủ 趙孟頫 (1254-1322) tự Tử Ngang 子昂, tự hiệu Tùng Tuyết đạo nhân 松雪道人, là tôn thất nhà Tống, người Ngô Hưng 吳興, Hồ Châu 湖州, nay là Ngô Hưng, Chiết Giang. Ông nổi tiếng về thư hoạ nhưng đồng thời còn là một nhà thơ có tiếng tăm trên văn đàn thời Nguyên. Năm 14 tuổi nhờ cha làm quan nhà Tống, được phụ ấm bổ quan. Nhà Tống mất, ông ở nhà cố gắng học. Năm 1286, được Hành đài thị ngự sử Trình Cự Phu 程鉅夫 tiến cử, Nguyên đế rất thích vì có tài và dáng dấp khoan thai thoát tục, qua 4 đời Nguyên Thế Tổ, Vũ tông, Nhân Tông, Anh Tông được kính lễ, trải các chức Tập hiền trực học sĩ, Tế Nam lộ tổng quản phủ sự, Giang - Chiết Nho học đề cử, Hàn lâm thị độc học sĩ, Hàn lâm học sĩ thừa chỉ... Năm 1319, xin về vì bệnh, năm 1322 qua đời. Triệu Mạnh Phủ đa tài, làm thơ viết văn, kinh tế, hội hoạ, thư…