Buổi mai tạnh hơi lam trùm núi biếc,
Hàng cây xanh thu nhuộm lá đỏ say.
Ai là tay nét đan thanh tuyệt thủ,
Vẽ Giang Nam để mãn ý ông đây.

tửu tận tình do tại