Chim oanh hiếm cuối xuân đầu lũng,
Rụng tân di, hoa hạnh cũng bay.
Thương nhiều nhất hàng tre dưới cửa,
Chờ ta về bóng chẳng đổi thay.

tửu tận tình do tại