Dương Lâm đường trồng mai trăm gốc,
Nở thi nhau tuyết lạnh chẳng ghê.
Chim núi đậu trên cành tíu tít,
Cứ mãi kêu phải sớm trở về.

tửu tận tình do tại