Thu đầy trời ngô đồng xanh sương phủ,
Tiếng đập chày không dứt nghĩ liên miên.
Phong tục cũ vẫn còn từ bắc xuống,
Đến miền nam lệ ấy chẳng mấy truyền.
Mục túc béo đang chờ lương tuấn mã,
Tiếng tì bà xa Hán khóc thiền quyên.
Việc trong đời phút giây thành kim cổ,
Cần gì qua năm khác mới biến thiên.

tửu tận tình do tại